Over ons

Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM) is de landsbond van de socialistische ziekenfondsen. In Vlaanderen gaat het om de ziekenfondsen Bond Moyson in West- en Oost-Vlaanderen, De VoorZorg in Antwerpen, De Voorzorg in Limburg en FSMB in Brussel en Vlaams-Brabant.

Rol en opdracht

Ons ziekenfonds heeft als streefdoel het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn. We doen dit zonder winstoogmerk, in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit.

Ons ziekenfonds is actief op 3 domeinen:

 • de verplichte ziekteverzekering
 • de vrijwillige verzekering
 • dienstverlening.

Verplichte ziekteverzekering

De sociale zekerheid in België omvat verschillende sectoren, waaronder de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de kinderbijslag … en de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het beheer van de ziekte- en invaliditeitsverzekering is toevertrouwd aan de ziekenfondsen. De wetgeving ter zake spreekt van “verzekeringsinstellingen”. Wij staan onder toezicht van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

In het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering vervullen wij onze opdracht in 2 sectoren:

 • Geneeskundige verzorging: wij staan in voor de terugbetaling van medische kosten.
 • Uitkeringen: wij kennen een vervangingsinkomen toe aan loontrekkenden en zelfstandigen die arbeidsongeschikt worden. Ook de moederschapsuitkering situeert zich in deze sector.

Vrijwillige verzekering

Om te voorzien in de leemten van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, biedt ons ziekenfonds bepaalde voordelen en diensten aan in onze vrijwillige en aanvullende verzekering. De financiële middelen van de vrijwillige verzekering bestaat uit bijdragen van de leden. 

Dienstverlening

We willen een volledig gezondheidszorgaanbod bieden. Als noodzakelijke aanvulling op onze diensten investeren wij in hulpverlening, voorlichting en begeleiding:

 • juridische en sociale hulpverlening
 • Dienst Maatschappelijk Werk
 • gezondheidspromotie
 • socio-culturele verenigingen voor vrouwen, jongeren, personen met een handicap en gepensioneerden.

Structuur

De Socialistische Mutualiteiten worden overkoepeld door het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM).

Onderaan vind je de plaatselijke ziekenfondskantoren. Als lid kan je hier terecht voor allerhande verrichtingen, zoals de inschrijving bij het ziekenfonds, het bekomen van informatie en terugbetalingen van uitgaven voor gezondheidszorgen.

Het netwerk van plaatselijke kantoren wordt georganiseerd en overkoepeld door de provinciale ziekenfondsen:

 • Bond Moyson in Oost-Vlaanderen
 • Bond Moyson in West-Vlaanderen
 • De VoorZorg in Antwerpen
 • De Voorzorg in Limburg  
 • Federatie Socialistische Mutualiteiten Brabant (FSMB) in Vlaams Brabant en Brussel

De ziekenfondsen worden ondersteund door het NVSM. 

Het NVSM wordt op zijn beurt gecontroleerd en staat onder toezicht van het RIZIV.

Geschiedenis

Het NVSM staat mee aan de bakermat van de ziekenfondsen in België.  

De 1ste ziekenfondsen in België ontstonden in de 1ste helft van de 19de eeuw. Toen werden er overal ‘maatschappijen van onderlinge bijstand’ opgericht, in het Frans ‘sociétés de secours mutuels’, vanwaar het begrip mutualiteiten is afgeleid. Deze 1ste ziekenfondsen ontstonden op plaatselijk niveau, kleinschalig en veelal binnen het kader van eenzelfde beroep. Het geheel draaide op totaal vrijwillige basis.

De eerste wet op de maatschappijen van onderlinge bijstand dateert van 1851, maar de echte doorbraak kwam er pas met de wet van 1894. Voortaan konden de ziekenfondsen zich ook verenigen, waardoor stilaan grotere instellingen ontstonden.

In 1945, bij de totstandkoming van het sociaal zekerheidssysteem, werd de aansluiting bij een ziekenfonds verplicht voor alle werknemers van de privésector en vanaf 1963 gold deze verplichting ook voor de zelfstandige arbeiders om vervolgens geleidelijk uitgebreid te worden tot de hele bevolking.

De eerste socialistische maatschappij van onderlinge bijstand werd opgericht in 1869 te Fayt-lez-Manage onder de naam ‘La Solidarité’. De eerste regionale socialistische ziekenfondsen (federaties) werden opgericht te Gent (1886) en te La Hestre (1891). In het begin van de 20ste eeuw, groepeerden de ziekenfondsen van verschillende strekking zich in landsbonden. En zo ontstond in 1913 het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten (NVSM).