Jaarverslag

Edito

Groeiende wachtlijsten, een patiëntenstop en de vruchteloze zoektocht naar een arts of tandarts in de buurt. Vroeger ondenkbaar, vandaag helaas realiteit. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg staat onder druk. Tal van huisartsen hanteren een patiëntenstop en een geconventioneerde tandarts vinden is tegenwoordig ronduit problematisch. Zo kan het niet verder.

Er dreigt op korte termijn een structurele schaarste aan huisartsen over het hele grondgebied. Onze studiedienst onderzocht het probleem en stelde vast dat er zowel op het platteland als in stedelijke gebieden een tekort is. Met gemiddeld 10,3 huisartsen per 10 000 inwoners is er maar weinig marge. Een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing en een stijgend aantal chronisch zieken zorgen voor extra druk. Bovendien vullen artsen in groepspraktijken, om logische redenen, hun job ook anders in. De pensioneringsgolf in het vergrijzend huisartsencorps dreigt de situatie nog te verergeren.

Voor Solidaris is goede en betaalbare zorg voor iedereen een basisrecht. Daar maken onze medewerkers elke dag werk van. Door zorgen terug te betalen, de verhoogde tegemoetkoming toe te kennen en een ziekte-uitkering te betalen. De projecten in dit jaarverslag getuigen van onze inzet voor kwalitatieve en toegankelijke zorg.

Op beleidsniveau ligt er werk op de plank. Er moet dringend iets gebeuren aan de overwinsten van de farma op innovatieve maar broodnodige geneesmiddelen. Daarvoor lanceerden we in 2023 onze petitie voor transparante en rechtvaardige prijzen. Als farmabedrijven de juiste prijs vragen, kan onze ziekteverzekering elk jaar tot 1 miljard euro uitsparen! Die middelen kunnen we gebruiken om verder te investeren in onze gezondheidszorg.

Zo moeten we investeren in het zorgaanbod. Ik steun het voorstel van minister Vandenbroucke om iets te doen aan het tekort aan zorgverleners, want er is een bredere instroom van studenten geneeskunde en tandheelkunde nodig. Bovendien moet de selectie van specialisaties in functie van de noden op het terrein gebeuren. Elk beperkend quotum voor huisartsen is momenteel onaanvaardbaar. We moeten de numerus clausus zoals die nu bestaat herbekijken.

Solidaris is klaar om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. Dankzij de dagelijkse inzet van al onze medewerkers komt onze ambitie van toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen steeds dichterbij. Bedankt iedereen!

Paul Callewaert
Algemeen secretaris Solidaris

Zorgen dat niemand naast recht op verhoogde tegemoetkoming grijpt

Solidaris heeft een stevige reputatie in de strijd tegen de ‘non-take-up’ van de verhoogde tegemoetkoming. Deze strijd kreeg een nieuwe impuls met de energiecrisis.

Lees meer ...

Traject doelgerichte zorg bij DMW

Doelgerichte zorg is een methodiek om zorgdoelen opnieuw beter af te stemmen met levensdoelen: wat is er écht van belang voor deze persoon?

Lees meer ...

Coponcho: regel je zorg online

De digitalisering in onze samenleving gaat aan rotvaart. De digitale geletterdheid hinkt echter achterop. Met deze realiteit in ons achterhoofd begon Coponcho…

Lees meer ...

Kerncijfers

Lees meer ...

Bond Moyson, De Voorzorg en FSMB worden Solidaris

Met 1 gezamenlijke naam en 1 gezamenlijk logo zetten wij ons nu als 1 sterk merk op de kaart: Solidaris.

Lees meer ...

Fietsleaseplan voor medewerkers

Het fietsleaseproject werd begin 2022 opgestart als een gezamenlijke inspanning van de verschillende werkgevers binnen Solidaris. Het doel was om met fietsleaseplan medewerkers aan te moedigen om vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Lees meer ...

Organigram

Lees meer ...

Elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Dankzij dit project moet er minder manueel gecodeerd worden, hebben adviserend-artsen meer tijd voor manueel te onderzoeken getuigschriften, gebeuren er bij de behandelend artsen minder manuele fouten, en lopen onze leden minder risico op een laattijdige aangifte.

Lees meer ...

Aanvullende voordelen harmoniseren

Solidaris heeft als doel om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om dit te realiseren was er nood aan een uniforme dienstverlening en uniform voordelen- en dienstenpakket.

Lees meer ...

Krachten bundelen voor pensioendienstverlening

Elk Solidaris-ziekenfonds biedt een dienstverlening omtrent pensioenen aan. De toenemende complexiteit motiveerde ons om een nieuwe manier van organiseren te overwegen.

Lees meer ...

Nieuw laagste remgeldplafond in maximumfactuur

Solidaris heeft ervoor geijverd en het is er ook gekomen: een extra remgeldplafond in de maximumfactuur.

Lees meer ...

Studie: levert robotchirurgie bij prostaatverwijdering voldoende voordeel op?

Sinds 2016 is een tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering voor het gebruik van de robot voorzien. Toch valt de kost – zowel voor de ziekteverzekering als voor de patiënt – meestal een pak duurder uit.

Lees meer ...

Swipecafés van S-Plus

Met de Swipecafés van S-Plus willen we hulp bieden aan digitaal kwetsbare senioren en zo de digitale kloof verkleinen. In kleine groep leren de deelnemers van elkaar. De sessies worden begeleid door een digivrijwilliger.

Lees meer ...

Nieuwsbrievenreeksen ‘lage rugpijn’ en ‘mentale fitheid’

Lage rugpijn is een onderwerp dat heel wat van onze leden een interessant en nuttig onderwerp vinden.
Daarom creëerden we een automatische nieuwsbrievenreeks rond lage rugpijn. Ook rond mentaal welzijn
hebben we een nieuwsbrievenreeks opgestart.

Lees meer ...

Betaalbare zorg: betaal niks te veel voor je medische zorg

Hoe kunnen onze leden minder betalen voor hun medische zorg? Via 6 tips kunnen ze besparen bij de dokter, apotheek, tandarts en in het ziekenhuis. Om die boodschap over te brengen, werd de sensibiliseringscampagne betaalbare zorg opgestart in mei 2022.

Lees meer ...

Financiële cijfers

Lees meer ...

Pooling van diensten subrogatie

Bij subrogatie betaalt het ziekenfonds de kosten van de verzekerde in afwachting van een schadevergoeding. In elk van de 4 Nederlandstalige ziekenfondsen waren diensten Subrogatie actief en die werden in 2022 samengevoegd.

Lees meer ...