Hervorming penitentiaire zorg

Sinds 1 januari 2023 vergoeden we de zorg voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden. We integreren deze mensen zo in onze verplichte ziekteverzekering. Alle gedetineerden en geplaatste geïnterneerden worden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds. De ziekenfondsen nemen hun zorg buiten de penitentiaire inrichting ten laste.

In een eerste fase van de hervorming betalen we de geneeskundige verstrekkingen terug die de gedetineerde of geplaatste geïnterneerde geniet buiten de penitentiaire inrichting. Daaronder valt de ook de opname in een ziekenhuis als de patiënt deze penitentiaire inrichting verlaat in het kader van een uitgangsmodaliteit (uitgangsvergunning, penitentiaire verlof, beperkte detentie) of als de patiënt is geplaatst in een verzorgingsinstelling.

De zorg van geïnterneerden die geplaatst zijn in verzorgingsinstellingen vergoeden we al sinds 2018.
Ook voor veroordeelden en geïnterneerden die in vrijheid zijn gesteld onder elektronisch toezicht,
een vrijlating op proef dan wel genieten van een voorwaardelijke invrijheidsstelling, vallen onder de
algemene regels van de verplichte verzekering.