Kwetsbare patiënten dupe van kafkaiaanse staatshervorming

Ruim 80 000 kwetsbare patiënten dreigen de dupe te worden van de kafkaiaanse staatshervorming in de gezondheidszorg. Ze zullen tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen. Dit omdat de federale beschermingsmaatregelen tegen een oplopende factuur niet langer gelden voor de overgehevelde deeldomeinen. Het probleem werd al aangekaart in 2011, het geld voor een oplossing lag klaar, maar politieke onwil blokkeert het dossier.

Waarover gaat het?

In de federale ziekteverzekering zijn een aantal beschermingsmaatregelen uitgewerkt om patiënten te beschermen tegen oplopende kosten. Het gaat onder meer om:

  • de maximumfactuur die gezinnen beschermt tegen hoge persoonlijke aandelen (remgelden)
  • het statuut chronische aandoening voor mensen met regelmatige en langdurende hoge ziekte-uitgaven
  • en het zorgforfait voor langdurig zieken.

Rode draad in al deze maatregelen is dat ze tellers bijhouden voor de persoonlijke en terugbetaalde uitgaven.

De 6de staatshervorming voorzag de overheveling van een aantal gezondheidsdomeinen aan de deelstaten. Het gaat onder meer om een aantal revalidatie-overeenkomsten (zoals gespecialiseerde zorg voor kinderen met autisme, voor slechtzienden en mensen met een gehoorstoornis, voor mensen met een verslaving of kinderen met een mentale stoornis), een aantal gespecialiseerde ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Probleem al aangekaart in 2011

Reeds in 2011 werd erop gewezen dat parallel met de overheveling een oplossing gezocht moest worden voor het feit dat de betaalde persoonlijke aandelen en terugbetalingen voor het verblijf in deze centra niet langer zouden opgenomen worden in de federale tellers. Met als gevolg dat de rekening voor de patiënt zou oplopen.

Overgangsmaatregel loopt af, zonder alternatief vanaf 2020

Er werd afgesproken om in afwachting van een oplossing een overgangsmaatregel aan te houden die loopt tot eind 2019. Die voorziet dat voorlopig de uitgaven op deelstaatniveau nog in de federale tellers worden opgenomen. Ook werd een budget (3 tot 4 miljoen euro) overgeheveld naar de deelstaten die hen in staat moeten stellen de bescherming van de patiënten te blijven verzekeren.

Op het Verzekeringscomité van 18 november 2019, waarin ziekenfondsen en zorgverleners zitting hebben, werd evenwel meegedeeld dat er géén alternatief is uitgewerkt voor na het aflopen van de overgangsmaatregel.

De ziekenfondsen mogen vanaf 1 januari 2020 de betaalde remgelden en bedragen in kader van de overgehevelde sectoren niet langer meetellen voor de maximumfactuur, het zorgforfait of het statuut chronische aandoening.

De gevolgen voor de patiënten zijn niet min

  • 12 000 tot 13 000 patiënten verliezen de terugbetaling van hun remgelden in het kader van maximumfactuur. Het gaat om gemiddeld 300 euro per persoon. Maar het kan dus ook veel meer voor mensen met hoge gezondheidskosten.
  • 10 % van de Belgen ontvangt vandaag het statuut chronische aandoening. Ongeveer 7 % dreigt dit statuut te verliezen. Zij zullen bijgevolg ruim 100 euro meer uit eigen zak moeten betalen alvorens de maximumfactuur in werking treedt. Daarenboven verliezen zij het recht op de derdebetalersregeling.
  • Ook dreigt eveneens het verlies van het zorgforfait voor chronisch zieken. Dat kan oplopen van 312 euro tot 624 euro per jaar.

Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten: “Dit is schuldig verzuim en politieke onverantwoordelijkheid op alle niveaus. We kunnen dit niet aanvaarden. We hebben al in 2011 gewezen op het probleem, tijd genoeg om een oplossing te vinden. Wij roepen alle betrokken overheden op tot een snelle en gecoördineerde oplossing. Ofwel in de vorm van een systeem waarbij in de federale tellers nog rekening gehouden kan worden met de uitgaven in de deelstaten. Ofwel via de uitwerking van gelijkaardige beschermingsmaatregelen op gemeenschapsniveau.”

“We hebben altijd gehoord dat de patiënt beter moet worden van de staatshervorming. Hier is het tegendeel waar. Het kan niet dat kwetsbare patiënten de dupe worden van deze kafkaëske toestand.”

Perscontact:
Katrien De Weirdt | Woordvoerster
T
02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E katrien.deweirdt@socmut.be

Politieke oplossing na socmut-actie

In navolging van de actie van het Socialistisch Ziekenfonds dokterde de federale regering op korte termijn een compromis uit om de patiënten verder te beschermen. Voor het statuut chronisch zieken wordt de overgangsperiode met een jaar verlengd zodat de rechten van de patiënten gevrijwaard blijven. Voor de maximumfactuur wordt een voorstel uitgewerkt dat de federale overheid en de gemeenschappen toelaten gegevens uit te wisselen. Dit moet het voor de gemeenschappen mogelijk maken om een compensatiemechanisme uit te werken voor de betrokken patiënten.