Socialistische Mutualiteiten tevreden met sociale investeringen regeerakkoord

De Socialistische Mutualiteiten zijn tevreden met de belangrijke sociale klemtonen in het federale regeerakkoord. “Er wordt fors geïnvesteerd in de gezondheidszorg en in de sociale zekerheid”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert. “Na jaren van besparingen is dat meer dan nodig. In zo’n context is het ook makkelijker om noodzakelijke hervormingen door te voeren.” Het ziekenfonds had wel een ambitieuzere aanpak verwacht in het geneesmiddelenbeleid, waar zowel de uitgaven als de prijzen explosief stijgen.

Investeer in en hervorm de gezondheidszorg. Met deze boodschap brachten de Socialistische Mutualiteiten hun memorandum voor de verkiezingen van mei 2019 uit. De afgelopen besparingsjaren lieten de factuur voor de patiënt toenemen en zetten het overlegmodel stevig onder druk. Het ziekenfonds is dan ook tevreden met de 3 miljard investeringen in de gezondheidszorg tegen 2024. De regering investeert 1 miljard in het zorgpersoneel en 200 miljoen in de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien wordt de budgettaire vertrekbasis voor 2021 opgetrokken, en een groeinorm van 2,5 procent ingevoerd. Tot slot worden er marges vrijgemaakt voor innovatief en transversaal beleid.

Het ziekenfonds is ook tevreden dat de financiering van de sociale zekerheid in zijn totaliteit verzekerd is. Callewaert: “De evenwichtsdotatie wordt duurzaam en de hoogte ervan zal niet langer worden bepaald door verantwoordingsfactoren.”

Het ziekenfonds ziet verschillende van zijn prioriteiten in het regeerakkoord opgenomen:

  • De wil om meer langetermijnperspectief in te bouwen in hetgezondheidszorgbeleid op basis van gezondheidsdoelstellingen. De in het regeerakkoord vermelde ambitie van de verlaging met 25 procent van de gezondheidskloof tussen rijk en arm tegen 2030 is essentieel. Callewaert: “Een toegankelijke zorg, maar ook een geïntegreerde zorg en ‘health in all policies’, zijn hierin de sleutelelementen.”
  • De investeringen in geestelijke gezondheidszorg, inclusief de nadruk op toegankelijkheid en gemeenschapsgerichtheid van deze zorg. “Iedereen kent de boutade,” aldus Paul Callewaert, “dat je in België met een gebroken arm onmiddellijk overal de beste zorgen kan krijgen, maar dat personen met een zware depressie vaak van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dat kunnen we niet langer tolereren.”
  • De hervorming van de ziekenhuisfinanciering met de bedoeling ze transparanter en eenvoudiger te maken. Belangrijk is ook de aangekondigde herziening van de financiering van de artsen en het afbouwen van de ereloonsupplementen. Callewaert: “Volgens de laatste cijfers van het InterMutualistisch Agentschap (IMA) stegen de ereloonsupplementen in ziekenhuizen tussen 2017 en 2018 met 4,4 procent tot 588 miljoen euro. Die toename is veel sterker dan die van de honoraria zelf. Positief is voorts de consolidatie van de ziekenhuisnetwerken, de concentratie van expertise, maar ook de nadruk op de nabijheid van basis- en herstelzorg.
  • Solidair investeren wil ook zeggen doelmatig beheren, aldus de Socialistische Mutualiteiten. Het ziekenfonds steunt de ambitie om een gezondheidszorgbeleid te voeren in functie van evidence-based medicine en de geambieerde gezondheidsdoelstellingen.
  • De verhoging van de minimumuitkeringen, het verbeteren van de bescherming van mensen in arbeidsongeschiktheid, en een reïntegratiebeleid gebaseerd op een positieve in plaats van een repressieve aanpak. Callewaert: “Back to health moet altijd voorgaan op back to work.”

De Socialistische Mutualiteiten halen niettemin 4 aandachtspunten aan:

  • Het ziekenfonds hoopte op een ambitieuzer akkoord over de structurele financiering van de sociale zekerheid. Met name door de financiering uit te breiden  tot andere inkomstenbronnen dan arbeid, zoals een vermogenswinstbelaging, belasting op financiële transacties …
  • Het ziekenfonds had ook liever een meer bindend akkoord gezien over de controle op de farma-uitgaven en prijszetting van nieuwe, zeer dure geneesmiddelen. “De uitgaven van geneesmiddelen stijgen volgend jaar met ruim 11 procent. Dat neemt alle budgettaire ruimte weg voor andere noden, wat niet toelaatbaar is,” stelt Callewaert.
  • Het akkoord is niet erg ambitieus in zijn plannen om de 1ste lijn van de zorg te versterken en te gaan voor geïntegreerde zorg.
  • Wat de institutionele hervormingen betreft steunt het ziekenfonds de insteken om dit grondig voor te bereiden, om de interpersoonlijke solidariteit te garanderen, om een efficiëntere staatsstructuur uit te werken en de zorg dichtbij de patiënt te organiseren. Het waarschuwt evenwel om dit debat “niet vanuit ideologische apriori’s te voeren”. Paul Callewaert: “Een nieuwe institutionele hervorming is geen doel op zich! Het is een middel om de gezondheid van de burgers te verbeteren, het leven van zorgverleners en instellingen te vereenvoudigen en tegelijkertijd de interpersoonlijke solidariteit te respecteren.”