Ziekenfondsen zetten mee schouders onder noodzakelijke hervormingen in gezondheidszorg

De Algemene Raad van het Riziv, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, keurde zopas het budget voor de gezondheidszorg in 2021 goed. Belangrijk is dat dit gepaard gaat met een duidelijke ambitie om hervormingen door te voeren. ‘Het stemt ons zeer tevreden dat de regering kiest voor samenwerking met alle betrokken actoren om de plannen die we in het regeerakkoord terugvinden, te realiseren’, stellen de ziekenfondsen.

Het budget voor de gezondheidszorg in 2021 ligt nu definitief vast op 30.073,50 miljoen euro. Voorbije maandag besliste het Verzekeringscomité, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen, over een begrotingsvoorstel waarnaar in de nota van de regering regelmatig wordt gerefereerd. ‘We geloven dat het samen met deze regering en het opgetrokken groeipad dat ze voorstelt mogelijk moet zijn om belangrijke hervormingen, zoals het Verzekeringscomité die al enkele jaren voorstelt, te realiseren.’

De ziekenfondsen zijn tevreden met het akkoord. 2021 wordt een overgangsjaar waar vijf belangrijke werven worden opgezet:

  1. Alle actoren zullen samen een plan opstellen om de gezondheids(zorg)doelstellingen zoals opgenomen in het regeerakkoord te realiseren. Een deel van het budget wordt daarbij vanaf 2022 vrijgemaakt. Het accent zal onder meer liggen op een versterking van de eerste lijn, op preventieve zorg en op financiële toegankelijkheid.
  2. De financiering van ziekenhuizen zal worden hervormd om ze transparanter en eenvoudiger te maken. De toename van de ereloonsupplementen zal worden gereguleerd en verminderd, en de herziening van de nomenclatuur zal worden voortgezet. Ten slotte zal het ziekenhuislandschap op basis van netwerken worden geconsolideerd.
  3. De eerstelijnsgezondheidszorg zal worden versterkt. Die actoren moeten verder worden ondersteund in hun rol als bewakers en coaches van ons systeem. De financiering moet meer inzetten op samenwerking, preventie en gerichte actie.
  4. Er komt een nieuw actieplan om de doelmatigheid in de zorg op te drijven, zoals maatregelen om rationeel voorschrijven te stimuleren of nog overconsumptie tegen te gaan. De middelen die hierdoor worden vrijgemaakt, worden opnieuw in de zorg geïnvesteerd.
  5. Er komt een overlegd pact met de farmaceutische sector dat inzet op meer transparantie, toegang voor iedereen tot innovatieve geneesmiddelen met therapeutische meerwaarde en een beheersing van de uitgaven. In 2021 wordt overigens 150 miljoen euro bespaard in de geneesmiddelenuitgaven. Er wordt ingezet op een verdere prijsverlaging van ‘oude’ geneesmiddelen en er komt een verhoogde responsabilisering van de farmasector. Belangrijk is ook dat in overleg met de betrokken actoren maatregelen genomen worden om het geneesmiddelenbeleid bij te sturen, met het oog onder meer op doelmatig en kosteneffectief voorschrijven.

De ziekenfondsen zullen volop hun schouders zetten achter deze hervormingen.

‘De begroting zal daarbij een belangrijke rol spelen. Via meerjarenplannen willen we middelen in de zorg doelmatig toewijzen en tegelijkertijd evenwichtige tariefakkoorden met de zorgverstrekkers afsluiten die leiden tot een hoge conventiegraad en dus meer tariefzekerheid voor de patiënt.’, stellen de ziekenfondsen verder.

De huidige gezondheidscrisis herinnert ons eraan dat gezondheid van vitaal belang is voor het goed functioneren van onze samenleving en dat een sterk en veerkrachtig gezondheids(zorg)systeem de onmisbare basis vormt voor onze gezondheid. Gezondheid moet op de agenda’s staan van alle beleidsdomeinen. Want het gaat om meer dan enkel investeren in gezondheidszorg. Het gaat ook om welbevinden, empowerment, onderwijs, huisvesting, leefomgeving, werkgelegenheid, veerkracht, participatie en zingeving.

‘Door samen met de regering en alle betrokken actoren in te zetten op gezondheidzorg-doelstellingen, eerder dan op korte termijnbeleid en vanuit specifieke sectoren in de gezondheidszorg, kunnen we de komende jaren hoog kwalitatieve zorg garanderen die bovendien financieel toegankelijk is en aangepast aan de veranderende noden van de Belgen. Meer levensjaren in goede gezondheid voor elke burger en het verminderen van de gezondheidsongelijkheid zijn twee belangrijke ambities van dit beleid’, reageren de ziekenfondsen.

De gezamenlijke vertegenwoordigers van de ziekenfondsen: Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten, Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, Landsbond van Liberale Mutualiteiten, Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail