Elektronisch getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

In 2021 werd begonnen met het project ‘eCit’. De bedoeling was om voor alle verzekeringsinstellingen de ontvangst en automatische verwerking van elektronische getuigschriften voor arbeidsongeschiktheid te implementeren. Op 1 juni 2023 wordt fase 1 hiervan afgerond.

Het hoofddoel is administratieve vereenvoudiging, zowel bij de behandelende artsen als bij de VI’s. Doel is dat de behandelende arts nog slechts 1 attest moet ingeven, dat vervolgens automatisch de specifieke info voor de specifieke bestemmelingen doorstuurt. Als ziekenfonds kunnen we zo automatisch deze informatie verzamelen (vandaag nog manueel te coderen) en verwerken met het oog op maximale automatische erkenning van de ziekte. Dat moet toelaten dat de adviserend-arts voldoende tijd heeft om de manueel te onderzoeken getuigschriften al dan niet te erkennen.

Bij het project zijn niet alleen de verzekeringsinstellingen betrokken, maar ook artsen, vakbonden en werkgevers. De artsen willen hun papierlast zo sterk mogen inperken. De vakbonden waken over de vrijheid van de verzekerde om zelf te beslissen zijn ziekte te melden bij werkgever en/of ziekenfonds. De werkgevers moeten enerzijds een melding ontvangen dat hun werknemer gewettigd afwezig is wegens ziekte, terwijl het ziekenfonds meteen informatie moet ontvangen of en hoe lang deze werknemer recht heeft op gewaarborgd loon, zodat we weten vanaf wanneer we ziekte-uitkeringen moeten betalen. Omdat dit moeilijk lag, werd het project gefaseerd zodat we in 1ste fase konden focussen op werknemers die hun periode van gewaarborgd loon al achter zich hebben. Tot slot moeten de softwareproviders er voldoende voordeel in zien om deze optie in te bouwen in hun softwarepakketten.

Sinds eind 2022 bieden softwareproviders deze optie aan hun behandelende artsen aan. Ondertussen hebben meer en meer providers de tool in hun pakket geïntegreerd, waardoor er meer getuigschriften automatisch doorstromen. Voor 1ste aangiftes is de automatisering beperkt; het moet immers om aangiftes gaan met onmiddellijk een periode van arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 weken. In geval van verlengingen is er een significant aantal elektronische aangiftes. Driekwart van de aangiftes via dit systeem zijn verlengingen.

Dankzij dit project moet er minder manueel gecodeerd worden, hebben adviserend-artsen meer tijd voor manueel te onderzoeken getuigschriften, gebeuren er bij de behandelend artsen minder manuele fouten, en lopen onze leden minder risico op een laattijdige aangifte. We verwachten een toename in de verwerkingsvolumes. In de 2de fase die hierna begint moet getracht worden om ook korte periodes van arbeidsongeschiktheid in het project te integreren. Zonder extra administratieve last voor werkgevers of VI’s.