Kostprijs acute appendectomie

In het kader van de herziening van de ziekenhuisfinanciering pleit de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor een financieringswijze die verschilt naargelang het type ingreep. In haar Plan van Aanpak voorziet de Minister drie verschillende financieringsvormen voor drie te onderscheiden clusters van ziekenhuisopnamen: laagvariabele zorg, medium variabele zorg en hoog variabele zorg.​​​ Bij de laagvariabele zorg wordt geopteerd voor een forfaitaire financieringsvorm. Het gaat immers om ingrepen die weinig variabiliteit kennen, laagcomplex zijn en in zekere mate dus te standaardiseren.Ondertussen is duidelijk geworden dat de Minister in de zomer van 2018 van start wil gaan met een eerste stap in deze forfaitaire financiering, ze beperkt zich hierin tot de honoraria van 54 groepen van laagvariabele ingrepen. De overige kosten blijven gefinancierd volgens het huidige systeem. Denk maar aan geneesmiddelen, materiaalkosten, forfaitaire vergoedingen en verblijfskosten.
Om na te gaan wat een forfaitarisering van de laagvariabele ingrepen zou betekenen voor de kostprijs, kozen wij ervoor om in te zoomen op de appendectomie. Deze ingreep is immers een typevoorbeeld van een routine-ingreep die laagcomplex is. Bijgevolg zou ze weinig variabiliteit mogen kennen wat de kostprijs betreft, zowel voor de patiënt als voor de verplichte ziekteverzekering. Of dit zo is gaan we na in deze studie. 
We stellen ons in deze studie volgende vier hoofdvragen:

  • Wat is de gemiddelde kostprijs voor een appendectomie in de Belgische ziekenhuizen?
  • Zijn er verschillen tussen de ziekenhuizen?
  • Welke factoren spelen een rol in deze verschillen?
  • Welke opportuniteiten brengt een forfaitarisering van de honoraria met zich mee?

Afsluitend formuleren we een voorstel tot een meer evenwichtige vergoeding van een appendectomie in België. We focussen daarbij op de voordelen voor de patiënt.

Download de volledige studie (.pdf)