Meer zorgverleners en betaalbare geneesmiddelen

Groeiende wachtlijsten, een patiëntenstop en de vruchteloze zoektocht naar een arts of tandarts in de buurt. Vroeger ondenkbaar, vandaag realiteit. Zorgpersoneel wordt almaar schaarser. Daarom pleit Solidaris op de dag van de arbeid voor het opheffen van de numerus clausus in zijn huidige vorm. Voorts blijft de socialistische mutualiteit hameren op betaalbare innovatieve geneesmiddelen.

Brussel. Op de dag van de arbeid pleit Solidaris voor meer zorgverleners en blijft het ziekenfonds hameren op betaalbare geneesmiddelen. Het ziekenfonds steunt het voorstel van minister Vandenbroucke om iets te doen aan het tekort aan zorgverleners. Regels uit het verleden zorgen ervoor dat er te weinig huisartsen en tandartsen afstuderen. Solidaris wil daarom de numerus clausus herbekijken. Er is dringend nood aan een hogere instroom van huisartsen. Dat geldt trouwens ook voor sommige specialistische disciplines zoals geriaters, neurologen of psychiaters.

De toegankelijkheid van de gezondheidszorg staat onder druk in België. Bijna een op de vier van huisartsen hanteert een patiëntenstop en een tandarts vinden is tegenwoordig ronduit problematisch. Zeker als je op zoek bent naar een geconventioneerde tandarts.

De studiedienst van Solidaris onderzocht in welke gemeenten er een schaarste aan huisartsen dreigt. Verrassend genoeg is dat zowel op het platteland als in verstedelijkte gebieden het geval. Met gemiddeld 10,3 huisartsen per 10.000 inwoners is er nauwelijks marge.

“Er dreigt op korte termijn een structurele schaarste aan huisartsen over het hele grondgebied”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing en een stijgend aantal chronisch zieken zorgen voor extra druk. Bovendien vullen artsen in groepspraktijken hun job ook anders in en dreigt de pensioneringsgolf in het vergrijzend huisartsencorps de situatie nog te verergeren.”

Numerus clausus op de schop

Daarom pleit Solidaris voor het opheffen van de numerus clausus in zijn huidige vorm. Een bredere instroom van studenten geneeskunde en tandheelkunde is nodig. Bovendien moet de selectie van specialisaties in functie van de noden op het terrein gebeuren. Elk beperkend quotum voor huisartsen is momenteel onaanvaardbaar.

De toelatingsproef kan behouden blijven, maar naast het testen van academische en wetenschappelijke kennis, moet er aandacht komen voor andere relevante competenties. Wij hebben nood aan sociaal voelende, communicatief sterke en professionele artsen. “Het is toch betreurenswaardig dat we heel wat gemotiveerde jonge mensen de toegang tot het beroep weigeren”, besluit Callewaert.

Betaalbare geneesmiddelen

In januari presenteerde Solidaris zijn calculator voor betaalbare geneesmiddelen. De berekeningsmodule biedt de mogelijkheid om rechtvaardige en transparante prijzen voor innovatieve geneesmiddelen te berekenen. De Belgische ziekteverzekering besteedt meer dan 5,4 miljard euro per jaar aan geneesmiddelen. Vooral nieuwe medicijnen zijn duur. De vraag is niet of patiënten het recht op zulke dure geneesmiddelen moeten behouden. De vraag is: “Moeten die geneesmiddelen zo duur zijn?”
De calculator van Solidaris kan de prijsonderhandelingen met farmabedrijven objectiveren en helpt om de juiste prijs voor innovatieve geneesmiddelen te bepalen. Om dit objectievere referentiekader in de wet te integreren, lanceerde Solidaris in januari een burgerpetitie met als doel het debat over gerechtvaardigde prijzen te openen. Zodra 25.000 handtekeningen zijn verzameld, hoopt Solidaris een wetsvoorstel op de agenda van de kamer te krijgen.

Lees het volledige persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be