Tevredenheid en ontgoocheling over cijfers conventionering

Meer logopedisten, maar te weinig tandartsen aanvaarden tariefakkoord

De eerste cijfers over de percentages van zorgverstrekkers die de tariefakkoorden van 2024 onderschrijven, zijn binnengelopen. Solidaris stelt tevreden vast dat het percentage stabiliseert bij de artsen. Bij de logopedisten is er sprake van enige verbetering, al blijkt die onvoldoende groot. Solidaris is vooral ontgoocheld dat de tendens om uit het akkoord te stappen bij tandartsen ongeziene proporties aanneemt.

In december 2023 sloten de ziekenfondsen met de vertegenwoordigers van diverse zorgberoepen tariefakkoorden. Die zogenaamde conventies of tariefakkoorden zijn bepalend voor de tarieven die de ziekteverzekering terugbetaalt en voor wat patiënten zelf moeten bijdragen.

Zorgverstrekkers die niet volgens de officiële tarieven willen werken, hebben na publicatie van de tarieven in het Staatsblad, 30 dagen de tijd om hun keuze kenbaar te maken.

Wisselend beeld

Goed nieuws bij de artsen: de conventioneringsgraad blijft met 86,26 % nagenoeg op het peil van het vorige tarievenakkoord. Traditioneel scoren huisartsen sterker dan de specialisten, maar cijfers over details per specialisatie wachten we nog af.

Het percentage logopedisten dat de tarieven onderschrijft, is met de helft toegenomen tot 67,38 %. Bij het vorige akkoord was dat teruggevallen tot onder de 50 %. Die stijging is weliswaar goed nieuws, maar geen reden voor euforie. “Voor Solidaris is dit percentage eerder ontgoochelend”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Bij de onderhandelingen over het tariefakkoord hebben de ziekenfondsen de geobjectiveerde honorariumstijging die de logopedisten hadden berekend, volledig toegekend. Bovendien zijn er maatregelen genomen om de administratieve lasten te verminderen. Wij hadden toch gehoopt op een beter herstel van de conventioneringsgraad.”

“Niet alleen kan 1 op de 3 logopedisten nog steeds supplementen aanrekenen en ligt de terugbetaling in die gevallen nog eens 25 % lager. Gelukkig gelden voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, de normale terugbetalingstarieven en het verbod op supplementen. Het spreekt voor zich dat wij onze leden zullen sensibiliseren om bij geconventioneerde logopedisten langs te gaan.”

Uit de gegevens van het verzekeringscomité blijkt dat 66,11 % van de kinesisten de nieuwe tarieven respecteert. Dat is een daling tegenover het vorige tariefakkoord. “Nochtans zijn er de jongste 2 jaar bovenop de index ook tientallen miljoenen euro toegevoegd aan het budget voor kinesisten”, zegt Callewaert. “We beseffen dat het honorarium nog niet helemaal op niveau is, maar een daling van de conventiegraad komt toch als een verrassing.”

Dramatisch bij de tandartsen

Het percentage tandartsen dat volgens de tarieven werkt, is gezakt onder de wettelijke drempel van 60 %. Omdat 43,03 % het akkoord weigert, is er wettelijk geen tariefakkoord.

De weigering is vooral een Vlaams fenomeen (zie tabel). Zonder de Franstalige tandartsen zouden de cijfers nog dramatischer zijn. Voor Vlamingen valt mondzorg daardoor veel duurder uit dan voor de Franstaligen.

Tabel: tariefakkoord tandartsen 2024-2025

                                                                       Weigeringspercentage Conventioneringsgraad

Brussels Gewest                                                                     36,69 %                       63,31 %
Vlaams Gewest                                                                      51,11 %                        48,89 %
Waals Gewest                                                                          32,4 %                         67,6 %

Zegt Paul Callewaert: “We wisten dat het systeem onder druk stond, maar de schaarste die de tandartsverenigingen miskennen, eist nu zijn tol. Op korte termijn zullen we ons beraden over maatregelen die de tariefzekerheid voor iedereen opnieuw waarborgen.”

De ontgoocheling over de tariefonzekerheid bij de tandartsen is groot. “We hebben de afgelopen 2 jaar op rij sterk geïnvesteerd in het opkrikken van honoraria van tandartsen. Blijkbaar was dat voor een groot deel van de tandartsen onvoldoende of wordt dit niet naar waarde geschat. Met de doorgedreven tendens tot deconventionering poken de tandartsen de vraag naar meer beschermende maatregelen voor personen met een voorkeurtarief extra op.”

Lees de PDF van het persbericht

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmederwerker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be