Ziekenfondsen zien alleen maar voordelen in samenwerking met lokale overheden

Ziekenfondsen zouden zich verzetten tegen lokale contactopsporing om hun macht niet te moeten afgeven of om het financieel gunstige monstercontract dat ze met de overheid afsloten, veilig te stellen.

“2 stellingen, 2 valse insinuaties,” zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten.

“Tot op heden kregen we niet echt de kans in deze gehoord te worden. Wel, dat kunnen we niet langer laten passeren. Basta! Het is genoeg geweest. De waarheid heeft zijn recht.”

“De 100 miljoen euro werkt blijkbaar zo verblindend dat niet wordt gezien dat het contract van 100 miljoen de ziekenfondsen geen eurocent oplevert. U leest het goed: 0,0 euro.”

Paul Callewaert: “Ter herinnering: de ziekenfondsen hebben zich met lange tanden maar als loyale partners in de contactopsporing geëngageerd met een drievoudige specifieke opdracht, meer bepaald: (1) het onmiddellijk ter beschikking stellen van voldoende capaciteit met de juiste profielen voor contact- en veldagenten, (2) de inbreng van hun deskundigheid en ervaring met het oog op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het proces en (3) het bewaken van de privésfeer van de patiënten.”

“Het is een opdracht op vraag van de overheid die er mede voor moet zorgen dat de mensen en de samenleving los konden komen van die omknellende lockdown die de mentale gezondheid, het sociaal leven en de economie dreigde te wurgen.”

“We kunnen er fijntjes op wijzen dat van alle voorwaarden om met een goed functionerend systeem voor contactopsporing te kunnen starten – de voorwaarde van voldoende capaciteit, onze enige opdracht waar we als ziekenfondsen moesten voor zorgen – ook de enige voorwaarde was waaraan op 11 mei 2020 werd voldaan.”

“Dat is de enige macht die we kregen toegewezen en ons konden toe-eigenen. Veel konden we er echter niet mee aanvangen: van de andere voorwaarden, waarvoor anderen verantwoordelijk waren, kwam op 11 mei 2020 niet veel in huis.”

“Men kan en moet zich daar misschien terdege vragen bij stellen.”

Belangrijke voorwaarden niet vervuld

“Waarom werd slechts 1/3 van de te bevragen besmette personen in het proces van contactopsporing ingebracht, waardoor zonder een voet verzet te hebben al 2/3 werd gemist? Iedereen zal ondervinden en moeten toegeven dat wanneer men rommel in de trommel steekt er alleen maar rommel uitkomt, of dit nu centraal of decentraal gebeurt.”

“Waarom probeerden sommigen het systeem onderuit te halen met terechte bekommernissen maar onterechte nepargumenten? Het debat over de privacy ging erover of contactopsporing mogelijk is zonder te weten wie we moeten opsporen. Hoe kan je iemand vinden wanneer je zijn identiteit niet mag kennen? Op basis van geuren en kleuren lukt dat niet. De identificatiegegevens en contactgegevens van de te bevragen indexpersonen waren lamentabel.”

“Bij aanvang stonden velen te roepen dat de contactopsporing met profielen moest die voor een minimumloon of minder moesten werken. Maar 2 maanden later krijgen we te horen dat het de foute profielen zijn en dat in plaats van een kwartier, 1 tot 4 uur ondervraging nodig is. Zou het gebrek aan visie over contactopsporing aan de basis kunnen liggen? Noteer dat ook in Nederland, ondanks een lokale aanpak en via langere consultaties, kortom waar men met het bejubelde model der ‘modellen voor contactopsporing’ werkt, de besmettingen opnieuw de hoogte in gaan.”

“Hoe durfde men te beweren dat het IT-platform op punt stond? Het IT-platform waarvan werd aangekondigd dat het up and running was op 4 mei 2020, was een catastrofe. Men kan het niet beter zeggen dan mijn collega Van Gorp: we kregen een auto maar er stak geen motor in. Erger nog, hij had zelfs geen wielen. Dat bewezen de 1ste testen die onze medewerkers konden uitvoeren pas op 9 en 10 mei 2020.”

“Dat ziekenfondsen persoonsgegevens van coronapatiënten wilden gebruiken voor hun eigen activiteiten blijft ook de kop opsteken. Laat daar geen misverstand over bestaan. Zeer zorgzaam omgaan met persoonlijke en medische gegevens behoort tot onze waarden en kernopdrachten. Maar waarom mochten we besmette personen die het zelf individueel zeer moeilijk hebben niet extra ondersteunen vanuit onze dienstverlening. Dat is geen machtspelletje, dat is voor sommige van die mensen “een spel” op leven en dood. Waarom moest dat geschrapt worden terwijl het nu wel zonder slag of stoot kan in het Kortrijks voorstel, wat ons zo charmeert aan hun model. Waarom zouden we tegen een aanpak zijn die we zelf vooropstelden? We zouden niet liever dan samen deze rol opnemen.”

Gestroomlijnde samenwerking tussen het centrale regionale en lokale niveau

“We pleiten daarom voor een vergevorderde gestroomlijnde samenwerking tussen centrale en decentrale componenten. Waarom wil men niet zien of horen dat de ziekenfondsen voorstander zijn van een dergelijke nauwe samenwerking met centraal gegevensbeheer?”

“Daar is wel één fundamentele en belangrijke voorwaarde aan verbonden: niet versnipperd tewerk gaan. De informatiedoorstroming moet via hetzelfde platform, liefst zonder tussenstops, rechtsreeks in en via het bestaande IT systeem. Hoe goed bedoeld ook, maar dubbel werk en wildgroei zonder centrale organisatie, versnippering tussen honderden gemeenten zonder het overzicht te bewaren, leidt tot vertragingen, is de georganiseerde chaos en nefast voor de contactopsporing.”

“Als men bij de objectieve feiten zou blijven, en bij de vaststelling dat aan de kritische succesfactoren niet was voldaan, kan men alleen maar besluiten dat om het even welke contactopsporing men op de rails had gezet, niet het verhoopte resultaat zou kunnen bereiken. Ook de lokale aanpak niet die men nu vooropstelt.”

“Onze verontwaardiging over de uitlatingen is echter zo groot omdat met tactische spelletjes, gepoogd wordt een partner in het nauw te drijven terwijl diens geleverde inspanningen ervoor zorgen dat we tenminste nog hoop kunnen koesteren op een accuraat contactopsporingsysteem in de toekomst.”

“Dagen en nachten, weken en weekends, feestdagen inclusief hebben onze medewerkers mee getimmerd aan iets wat vorm en inhoud begint te krijgen en basis wordt voor een echte contactopsporing. Hen verwijten de blokkerende factor te zijn terwijl dat dat helemaal niet het geval is, verdienen zij niet.”

“Want ondanks onze twijfels vooraf en ondanks alle problemen bij de start heeft niets ons ervan weerhouden voluit te gaan. Ja, voluit. Niet om de macht, niet om het geld, maar uit verantwoordelijkheidszin en idealisme er alles aan te doen onze samenleving te behoeden opnieuw in de hel terecht te komen.